Ogólne warunki handlowe

Warunki sprzedaży i dostawy

firmy Kai Uwe Schneider, Transport- und Lagerbehälter e.K.

§ 1 Informacje ogólne

Nasze dostawy, rozumiane również jako usługi, doradztwo i świadczenia dodatkowe, realizowane są wyłącznie w oparciu o poniższe warunki. Wyraźnie odrzucamy tym samym warunki innej treści naszych partnerów handlowych. Nie będą one uznawane również wtedy, kiedy po ich otrzymaniu nie wyrazimy jeszcze raz naszego sprzeciwu względem ich postanowień.

Nasze warunki sprzedaży i dostawy obowiązują również w innych przypadkach, w których nie zawarto odmiennych umów, a w szczególności jeżeli odmienne postanowienia nie zostały przez nas potwierdzone na piśmie. Nasze warunki sprzedaży i dostawy obowiązują w szczególności również względem wszystkich kolejnych transakcji, nawet jeżeli nie zostanie to ponownie jednoznacznie uzgodnione między stronami. Najpóźniej w momencie odbiory towaru lub usługi uznaje się niniejsze warunki za przyjęte.

Inne porozumienia pomiędzy nami a Zamawiającym na potrzeby realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§ 2 Oferta i zawarcie umowy

Nasze oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Oświadczenie przyjęcia i wszelkie zamówienia wymagają naszego pisemnego potwierdzenia celem skuteczności prawnej. To samo dotyczy uzupełnień, zmian lub dodatkowych porozumień.

Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie względem ilustracji, rysunków, kalkulacji oraz innych dokumentów; zabronione jest ich udostępnianie osobom trzecim. Dotyczy to zwłaszcza takich dokumentów sporządzonych na piśmie, które oznaczone są jako „poufne”. Dalsze przekazywanie ich przez Zamawiającego osobom trzecim wymaga uzyskania naszego pisemnego zezwolenia.

Zawarcie umowy następuje z zastrzeżeniem prawidłowego i terminowego zaopatrzenia przez naszych poddostawców. Zapis ten obowiązuje tylko w przypadku, kiedy brak dostawy nie wynika z naszej winy, w szczególności w przypadku zawarcia dedykowanej transakcji zastępczej z naszym poddostawcą. Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony o niedostępności świadczenia. W takiej sytuacji zostanie niezwłocznie zwrócone świadczenie wzajemne Zamawiającego.

§ 3 Ceny, warunki płatności

O ile potwierdzenie zamówienia nie stanowi inaczej, obowiązują nasze ceny EXW (loco fabryka), z doliczeniem ustawowego podatku VAT, z wyłączeniem opakowania – zostanie ono rozliczone w odrębnej fakturze.

Skonto może zostać potrącone od kwoty faktury wyłącznie w drodze osobnego, pisemnego porozumienia.

O ile potwierdzenie zamówienia nie stanowi inaczej, cenę sprzedaży należy uregulować bez potrąceń w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku gdy Zamawiający popada w zwłokę w zapłacie jesteśmy uprawnieni do żądania odsetek za zwłokę w wysokości 8% rocznie powyżej podstawowej stopy procentowej Niemieckiego Banku Federalnego. Jeżeli będziemy w stanie wykazać powstanie wyższych szkód z tytułu powstałej zwłoki, będziemy uprawnieni do ich dochodzenia. Zamawiający jest jednak uprawniony do przedstawienia dowodu braku szkody lub występowania znacznie mniejszej szkody dla nas w wyniku zwłoki w zapłacie.

Dostawy częściowe będą rozliczane natychmiast, a płatność za nie należy regulować w podanym terminie płatności, niezależnie od zakończenia całej dostawy.

Prawo do kompensaty przysługuje Zamawiającemu tylko w przypadku uznania jego roszczeń wzajemnych za prawomocne, gdy nie zostały przez nas zakwestionowane lub zostały uznane. Ponadto jest on uprawniony do skorzystania z prawa do zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

Niezależnie od postanowień Zamawiającego o innym brzmieniu jesteśmy uprawnieni do zaliczania płatności w pierwszej kolejności na poczet dawniejszych zadłużeń. Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o zaliczeniu dokonanej płatności na poczet dawniejszych zadłużeń. Jeżeli powstały już koszty i odsetki z tego tytułu, jesteśmy uprawnieni do zaliczenia płatności w pierwszej kolejności na poczet kosztów, następnie odsetek, a dopiero później na poczet głównego zadłużenia.

Terminem realizacji płatności jest dzień, w którym nasza firma może dysponować przekazaną kwotą. W przypadku płatności czekiem jest ona uznawana za zrealizowaną w momencie realizacji czeku.

Jeżeli znane będą nam okoliczności wątpliwej zdolności kredytowej Zamawiającego, a zwłaszcza w razie braku możliwości realizacji czeku lub wstrzymania płatności przez Zamawiającego lub jeśli zostaną nam ujawnione inne okoliczności kwestionujące zdolność kredytową Zamawiającego, wówczas będziemy uprawnieni do wymagania całego pozostałego zadłużenia. W takim przypadku jesteśmy ponadto uprawnieni do żądania przedpłaty lub zabezpieczenia.

§ 4 Dostawa, termin dostawy

Zwłoka w realizacji dostaw i usług w wyniku działania siły wyższej lub na skutek zdarzeń, które znacznie utrudnią lub uniemożliwią nam realizację dostawy, zwłaszcza na skutek strajku, lokautu, zarządzeń urzędowych itp., także wtedy, kiedy wystąpią one u naszych dostawców i u ich poddostawców, jest uznawana za zdarzenie powstałe z powodów niezależnych od nas nawet mimo wiążąco ustalonych terminów i czasu dostawy. Takie zdarzenia uprawniają nas do przesunięcia terminu dostawy lub realizacji usługi o okres występowania utrudnienia zwiększony o odpowiedni czas rozruchu lub do częściowego bądź całkowitego odstąpienia od umowy z powodu niezrealizowanej części.

W przypadku trwania utrudnienia przez okres dłuższy niż trzy miesiące i po upływie odpowiedniego okresu dodatkowego Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w zakresie niezrealizowanej jeszcze części. Zamawiający nie może dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych w razie przedłużenia okresu dostawy lub zwolnienia nas z zobowiązań umownych. Na wskazane okoliczności możemy się powoływać wyłącznie wtedy, kiedy dopełnimy obowiązku niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego.

Jesteśmy uprawnieni do realizacji dostaw częściowych lub częściowego wykonywania świadczeń.

Warunkiem dopełnienia naszych zobowiązań z tytuły dostaw i usług jest terminowe i prawidłowe spełnienie względem nas zobowiązań przez Zamawiającego.

Jeśli Zamawiający opóźni się z przyjęciem dostawy lub naruszy inne obowiązki współpracy, wówczas jesteśmy uprawnieni do żądania pokrycia powstałej dla nas z tego tytułu szkody łącznie z ewentualnymi dodatkowymi kosztami. W takim przypadku ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia rzeczy będącej przedmiotem sprzedaży przechodzi na Zamawiającego w chwili popadnięcia przez niego w zwłokę w odbiorze.

§ 5 Przejście ryzyka

Ryzyko przechodzi na Zamawiającego w momencie przekazania przesyłki osobie świadczącej usługę transportową lub wydania z magazynu celem wysyłki. Jeżeli wysyłka towaru zostanie opóźniona na życzenie Zamawiającego lub znajdzie się on w zwłoce w odbiorze, wówczas ryzyko przechodzi na Zamawiającego w momencie zgłoszenia gotowości do wysyłki towaru.

§ 6 Gwarancja

Warunkiem dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu gwarancji jest spełnienie przez niego w prawidłowy sposób obowiązków z tytułu składanej reklamacji, wynikających z § 377 federalnego kodeksu handlowego (HGB).

Produkty dostarczane są w stanie wolnym od wad fabrycznych i wad materiałowych. Okres dochodzenia roszczeń z tytułu wad wynosi 1 rok od terminu dostawy produktu.

W razie nieprzestrzegania naszych warunków eksploatacji lub konserwacji, modyfikacji produktu, wymiany części lub zastosowania materiałów eksploatacyjnych, które nie są zgodne z oryginalną specyfikacją, roszczenia z tytułu wad produktów nie zostaną uznane, jeżeli Zamawiający nie odeprze odpowiedniego zasadniczego twierdzenia, że jedna z powyższych okoliczności doprowadziła do powstania wady.

Zamawiający musi zgłosić szkodę niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu tygodnia od przyjęcia przedmiotu dostawy. Wady, które nie zostaną w tym czasie wykryte mimo przeprowadzenia starannej kontroli, należy zgłosić nam na piśmie niezwłocznie po ich ujawnieniu.

W ramach świadczeń gwarancyjnych z tytułu wadliwego towaru realizujemy (zgodnie z naszym uznaniem) naprawę lub dostarczenie nowego towaru wolnego od wad.

W razie poważnej i ostatecznej odmowy spełnienia powyższego, odmowy usunięcia wady lub świadczenia dodatkowego z uwagi na nieproporcjonalnie wysokie koszty, w razie niepowodzenia świadczenia gwarancyjnego lub niemożliwości jego spełnienia Zamawiający może zażądać, zgodnie ze swoim wyborem, obniżenia wynagrodzenia (zmniejszenia) lub odstąpienia od umowy (anulowania) oraz odszkodowania w ramach ograniczeń odpowiedzialności (§ 7) w miejsce świadczenia. W przypadku jedynie nieznacznego naruszenia umowy, zwłaszcza w razie wystąpienia nieznacznych wad, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Jeżeli naruszenie zobowiązań z tytułu występującej wady nie nastąpiło z naszej winy, wówczas Zamawiający nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

Prawa Zamawiającego z tytułu wad, które nie odnoszą się do budowli lub dzieła polegającego na świadczeniu usług projektowania i nadzoru, przedawniają się po upływie jednego roku od daty odbioru dzieła. Krótki okres przedawnienia nie obowiązuje w przypadku możliwego zarzucenia nam rażącego zawinienia oraz w razie przypisywanych nam szkód po stronie Zamawiającego z występującymi obrażeniami ciała lub naruszeniem zdrowia lub utratą życia. Nasza odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

W przypadku podstępnego zatajenia wad lub przejęcia przez nas gwarancji na właściwości produktu dalsze roszczenia Zamawiającego pozostają nienaruszone.

Zamawiający zasadniczo nie otrzymuje od nas gwarancji w rozumieniu prawnym.

Wyklucza się odpowiedzialność z tytułu zwykłego zużycia.

Roszczenia gwarancyjne względem nas przysługują wyłącznie bezpośredniemu Zamawiającemu i nie podlegają cesji.

Przedłożony rysunek produkcyjny zostanie uznany za zatwierdzony, jeżeli nie nastąpi wyraźna odmowa jego przyjęcia. Należy zdefiniować wszystkie ważne wymiary funkcyjne i zapisać je jako wymiary kontrolne. Nie gwarantujemy wymiarów, które nie zostały oznaczone jako wymiary kontrolne. Firma Schneider zastrzega sobie wprowadzanie zmian. Wymiary kontrolne mogą zostać ustalone w sposób dowolny, jeżeli wyraźnie nie określono żadnych specjalnych metod lub punktów pomiarowych.

§ 7 Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od rodzaju naruszenia zobowiązań, w tym niedozwolonego działania, niedozwolone jest zgłaszanie roszczeń odszkodowawczych, chyba że jest ono wynikiem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

Ponosimy odpowiedzialność tylko w przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych. W takim przypadku odpowiadamy za każde niedbalstwo, jednak wyłącznie do średniej wysokości przewidywalnej, związanej z umową, bezpośredniej szkody. Roszczenia nie dotyczą utraconych korzyści, nieponiesionych nakładów, roszczeń odszkodowawczych osób trzecich oraz innych szkód pośrednich lub następczych, chyba że celem naszej gwarancji własności produktu jest zabezpieczenie Zamawiającego przed takimi szkodami.

Ograniczenia odpowiedzialności i wykluczenia, o których mowa w ustępie 1 i 2, nie odnoszą się do roszczeń odszkodowawczych z tytułu podstępnego działania, a także gdy odpowiedzialność za gwarantowane właściwości produktu nie dotyczy roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz szkód związanych z utratą życia, uszczerbkiem na ciele lub zdrowiu.

W zakresie, w jakim nasza odpowiedzialność jest wykluczona lub ograniczona, odnosi się to również do naszych pracowników umysłowych i fizycznych, przedstawicieli i podwykonawców.

§ 8 Zastrzeżenie własności

Aż do uregulowania wszystkich należności (w tym wszelkich należności z tytułu aktualnego salda w rachunku bieżącym), przysługujących nam od Zamawiającego w chwili obecnej lub w przyszłości w oparciu o dowolną podstawę prawną, firmie Schneider zostaną zapewnione następujące zabezpieczenia, którymi na żądanie będziemy mogli swobodnie dysponować, o ile wartość należności trwale przekroczy więcej niż 20%.

Towar pozostaje własnością firmy Schneider. Przetwarzanie lub modyfikacja następuje zawsze dla firmy Schneider jako producenta, jednak bez powstania dla niej zobowiązań. W razie wygaśnięcia (współ)własności firmy Schneider poprzez połączenie, przetworzenie lub modyfikację przedmiotu dostawy, ustala się już teraz, że prawo (współ)własności Zamawiającego do jednolitej rzeczy przechodzi wartościowo (wartość faktury wraz z podatkiem VAT) na firmę Schneider. Zamawiający przechowuje nieodpłatnie (współ)własność firmy Schneider. Towar objęty (współ)własnością firmy Schneider będzie określany dalej towarem zastrzeżonym.

W przypadku niezgodnego z umową zachowania Zamawiającego, w szczególności przy zwłoce w zapłacie, firma Schneider jest uprawniona do odstąpienia od umowy żądania wydania towaru zastrzeżonego.

Zamawiający jest uprawniony do przetwarzania i odsprzedaży towaru zastrzeżonego w drodze normalnego obrotu handlowego pod warunkiem, że nie popadł on w zwłokę. Nie dopuszcza się zastawu lub przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności. Należności powstające z tytułu odsprzedaży lub innej podstawy prawnej (ubezpieczenie, niedozwolone działanie) w odniesieniu do towaru zastrzeżonego (w tym wszelkie należności z tytułu aktualnego salda w rachunku bieżącym) w całej ich wysokości Zamawiający już teraz ceduje na firmę Schneider celem zabezpieczenia. Firma Schneider upoważnia Zamawiającego z możliwością odwołania do pobierania we własnym imieniu na rachunek firmy Schneider wszystkich scedowanych wierzytelności. Upoważnienie do pobierania należności można odwołać tylko wtedy, kiedy Zamawiający nie będzie prawidłowo spełniał swoich zobowiązań płatniczych. W szczególności w takim przypadku Zamawiający nie jest również uprawniony do montowania, łączenia w sposób trwale nierozdzielny lub przetwarzania towaru zastrzeżonego.

W przypadku dostępu osób trzecich do towaru zastrzeżonego, zwłaszcza w razie zastawu, Zamawiający poinformuje o własności firmy Schneider i niezwłocznie poinformuje ją na piśmie o możliwości skorzystania przez nią z jej praw własności. Jeżeli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić firmie Schneider powstałych w związku z tym kosztów sądowych i pozasądowych, odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Zamawiający.

Zamawiający sceduje również na firmę Schneider należności od osób trzecich, powstałych względem osób trzecich poprzez połączenie przedmiotu sprzedaży z nieruchomością gruntową. Cesja obejmuje również prawo przyznania hipoteki zabezpieczającej z priorytetem przed innymi wierzycielami. Niniejszym przyjmujemy cesję Zamawiającego.

Jeżeli towar zastrzeżony zostanie zamontowany przez Zamawiającego na własnej nieruchomości gruntowej i stanowi jej istotną część składową, Zamawiający już teraz ceduje należności powstałe z komercyjnego zbycia nieruchomości gruntowej lub wynikające z praw do nieruchomości w wysokości wartości towaru zastrzeżonego wraz z wszystkimi prawami dodatkowymi i z priorytetem przed innymi wierzycielami. Firma Schneider przyjmuje cesję Zamawiającego.

§ 9 Jurysdykcja, miejsce spełnienia świadczenia, prawo właściwe

O ile potwierdzenie zamówienia nie stanowi inaczej, miejscem spełnienia świadczenia jest Breidenbach.

Wyłącznym sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby firmy w Biederkopf. Dotyczy to również sytuacji, w której właściwość miejscowa powszechnego sądu dla Zamawiającego nie znajduje się w Niemczech bądź miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu Zamawiającego w momencie wniesienia powództwa nie są znane.

Wyłącznie obowiązującym prawem jest prawo niemieckie. Wyklucza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

W pozostałych przypadkach względem określania gatunku, sortowania, oznaczania i wyceny obowiązują przepisy ustawowe lub, jeżeli takowe nie występują, zasady powszechnie przyjęte w handlu. W razie niezgodności warunków zakupu z opisanymi wyżej warunkami sprzedaży i dostaw zgodnie z ustaleniami obowiązują wyłącznie nasze warunki sprzedaży i dostaw.

Jeżeli sam Zamawiający nie jest Kupującym, lecz jedynie pośrednikiem, wówczas w pełni akceptuje on względem siebie powyższe postanowienia w zakresie odnoszącym się do niniejszego stosunku prawnego.

Niniejszym deklaruje on w sposób wyraźny przejęcie poręczenia względem producenta lub sprzedawcy w wysokości wartości towaru i ew. szkody z tytułu zwłoki (w tym kosztów sądowych, przedstawicielstwa procesowego i innych kosztów) w przypadku braku możliwości ze strony sprzedającego ściągnięcia od klienta (odbiorcy towaru) nierozliczonej kwoty ew. również z zastosowaniem czynności sądowych.

Firma Schneider przyjmuje niniejszym oświadczenie pośrednika jako poręczyciela jako skuteczne prawnie zawarcie umowy w sprawie przejęcia poręczenia. Firma Schneider zobowiązuje się do poinformowania poręczyciela o bezskutecznej próbie ściągnięcia należności, dając pośrednikowi możliwość ściągnięcia należności od klienta we własnym zakresie. W razie nieudanej próby podjętej przez pośrednika w odpowiednim okresie (3 tygodnie) firma Schneider może dochodzić roszczeń względem pośrednika z tytułu umowy poręczenia z takim skutkiem, iż pośrednik na mocy obowiązującej umowy pośrednictwa będzie zobowiązany do zapłacenia nierozliczonej kwoty. W takim przypadku firma Schneider ceduje swoje łączne roszczenia względem klienta na pośrednika, dając mu możliwość dalszego dochodzenia należności od klienta.

§ 10 Klauzula salwatoryjna

Obecna lub przyszła całkowita albo częściowa bezskuteczność jednego z postanowień niniejszej umowy z Zamawiającym, obejmującej niniejsze ogólne warunki handlowe, nie narusza ważności pozostałych postanowień umowy.

Postanowienie całkowicie lub częściowo bezskuteczne należy zastąpić takim postanowieniem, którego skutek ekonomiczny jest jak najbardziej zbliżony do skutku postanowienia bezskutecznego.

Pozbawienie mocy wiążącej powyższych ogólnych warunków handlowych wymaga formy pisemnej. To samo odnosi się do klauzuli o konieczności zachowania formy pisemnej.